Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garanciális Tájékoztató

Bevezető

A fogyasztót a termékekkel kapcsolatosan megillető jogokat a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:157. § (2) bekezdése, 6:171-173. §-ai, a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet, továbbá a termékhez mellékelt korlátozott gyártói garanciajegy tartalmazza. A jelen Jótállási jegy és a termékhez mellékelt korlátozott gyártói garanciajegy közötti ellentmondás esetén a jogszabályi kötelező jótállás körében a jelen jótállási jegy rendelkezései az irányadóak. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Ha a vásárló nem fogyasztó (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 3. pont), de a jelen garanciajegy részére mégis kiállításra került, a vásárlótnem illetik meg az előző bekezdésben hivatkozott jogszabályi, illetve a jelen garanciajegy szerinti jótállási jogok.

Fogyasztói jótállási feltételek

I. Általános feltételek

1. Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel és érvényes jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása vagy szabálytalan kiállítása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal, az ÁFA törvény szerinti számlával vagy nyugtával rendelkezik.

2. A Jótállási jegy akkor érvényes, ha azon pontosan fel van tüntetve: a fogyasztó számára értékesítő kereskedő neve és címe; a forgalmazó neve és címe; a termék azonosításra alkalmas megnevezése, típusa, termékszáma, sorozatszáma; a gyártó és az importáló neve és címe; a termék fogyasztó részére történő átadásának – vagy ha az üzembe helyezést a szerződés szerint forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés – napja.

II. A Fogyasztó kötelező jótálláson alapuló jogai

1. A jogszabályon alapuló kötelező jótállás időtartama a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében foglalt termékek esetében 1 év, amely határidő jogvesztő. A jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a kereskedő, forgalmazó vagy azok megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

2. Hiba esetén a fogyasztó választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kereskedőnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a kereskedő nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kereskedő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az a) pont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

3. A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kereskedőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kereskedő adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

4. A kereskedő – illetve a javítószolgálat – a kijavítást vagy a kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni

5. A tintapatronok, festékkazetták, nyomtatófejek (“kellékanyagok”), meghibásodása az egész termék cseréjére nem jogosít. A kellékanyagok meghibásodásakor a kereskedőnél cseregarancia érvényesíthető, egy az eredetivel azonos, vagy funkcióját és minőségét tekintve az eredetinek megfelelő (de azzal nem feltétlenül azonos típusú) kellékanyagra. Tintasugaras nyomtatók tintapatronjai esetében a cseregarancia az eredeti festékanyag kifogyásáig, illetve a tintapatronon feltüntetett lejárati dátumig érvényesíthető, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Amennyiben a tintasugaras nyomtatók nyomtatófejei külön kellékanyagként kerülnek értékesítésre, úgy a cseregarancia a nyomtatófej oldalakban mért élettartamáig, illetve a nyomtatófejen feltüntetett lejárati dátumig érvényesíthető, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Lézernyomtatók festékkazettái esetében a cseregarancia az eredeti festékanyag kifogyásáig érvényesíthető.

III. A jótállási igény érvényesítése

A fogyasztó köteles a termék hibájának felfedezése után azt (a termék típusának és gyári számának, valamint a hibajelenség leírásának közlésével) késedelem nélkül bejelenteni a terméket értékesítő kereskedőnek, de a kijavítás iránti igény a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesíthető. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

IV. Jótállási igény érvényesítését kizáró okok

1. Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi, a teljesítés időpontja után keletkezett okokra visszavezethető hibák és azok elhárítása, tehát az alábbi esetekben a javítás a jótállási időn belül is a fogyasztó költségére történhet:

(a) nem rendeltetésszerű használat;

(b) szakszerűtlen karbantartás, javítás vagy változtatás; javítás megkísérlése

(c) a terméke megbontása,

(d) nem a gyártó által szolgáltatott vagy alkatrész, tartozék vagy kellék használata;

(e) a termék specifikációtól eltérő üzemeltetés;

(f) bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett szervizpartner végez el;

(g) a termékben bekövetkező sérülések és károk, meghibásodások, amennyiben azok annak következtében keletkeznek, hogy a fogyasztó nem az útmutatónak megfelelő módon cseréli ki az alkatrészeket és/vagy tartozékokat.

2. Kizárja a jótállási igények érvényesítését, ha a fogyasztó nem tartja be a termékhez, vagy az ügyfél általi javításhoz biztosított alkatrészhez mellékelt használati (kezelési) útmutatóban foglaltakat, és a hiba ennek következtében keletkezett. A nyomtató termékekre vonatkozó jótállás, a nem a gyártó által gyártott és forgalmazott vagy újratöltött tintapatronok és festékkazetták használata esetén nem szűnik meg. Ha azonban a nyomtató meghibásodásának vagy sérülésének oka a nem eredeti gyártmányú, vagy az újratöltött tintapatronok vagy festékkazetták használata, a fogyasztó, ha a hiba vagy sérülés megjavítását kéri, köteles a szokásos munkadíjakat és anyagköltségeket megfizetni.

3. A termék tisztítása és karbantartása, a kellékanyagok pótlása, valamint a termékhez kapcsolódó, illetve a termékbe beépített szoftver vagy firmware frissítése, mentése és újratelepítése nem tartozik a jótállás körébe.

4. A jótállás csak a termékre a gyártó által eredetileg telepített, saját szoftvertermékének minősülő szoftverre terjed ki. A jótállás arra korlátozódik, hogy ha a szoftvert a gyártó által meghatározott eszközökön használják, a szoftver működése minden lényeges követelmény tekintetében megfelel az adott szoftverre vonatkozó specifikációnak. A jótállás nem terjed ki arra, hogy a szoftver a fogyasztó által meghatározott más hardver- és szoftverkörnyezetben működik, vagy, hogy a szoftver megfelel a fogyasztó által meghatározott, a specifikációtól eltérő követelményeknek.

V. Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita, illetve egyéb jogvita esetén

1. Ha a fogyasztó és a kereskedő között a hiba tényét vagy jellegét (pl. a termék javíthatóságát, a javítás módját) illetően vita alakult ki és a kérdés megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a Fogyasztó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területileg illetékes Területi Felügyelőségéhez panasszal fordulhat.

2. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

VI. A kereskedő jótállási jeggyel kapcsolatos kötelezettségei

1. A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék termék- és sorozatszámát egyeztetni, azt – a vásárlás napjának feltüntetése mellett – hitelesíteni, és a fogyasztónak átadni.

2. Kijavítás iránti igény teljesítésekor a kereskedőnek vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

3. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a kereskedőnek a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

A jogszabályi jótálláson alapuló kijavítási igény és a korlátozott gyártói garancián alapuló igény bejelentésének módjai:

A jogszabályi jótálláson alapuló kijavítási igényre és a korlátozott gyártói garanciára a továbbiakban együttesen a „Garancia” megnevezés vonatkozik.

A legtöbb gyártó által gyártott számítástechnikai termékek és kellékanyagok széles skálája miatt a hivatalos szervizhálózata termékcsoportok szerint épül fel. Ennek megfelelően a Garanciális javításhoz mindenekelőtt azonosítsa be termékét az alábbi termékcsoportok egyikébe. Az OnlineNyomtató.HU Kft. minden esetben biztosítja a közvetlen telefonos vevőszolgálati segítséget, amellyel kiválaszthatja az Önhöz legközelebbi vagy leginkább megfelelő szervizpartnert vagy átvételi pontot. A termékcsoportok szerinti javítási és segítségnyújtási lehetőségekről mindent megtalál a www.onlinenyomtato.hu/kapcsolat oldalon.

A szervizpartnerek és átvételi pontok listája időnként változhat. Javasoljuk, hogy mielőtt egy adott céghez fordul, nézze meg az Ön termékére vonatkozó aktuális szervizlistát a gyártó honlapján, vagy a garanciajegyen. Javasoljuk, hogy a jótállási időn túli javítási lehetőségekről és árakról is ugyanígy előzetesen tájékozódjon.

1. Lakossági tintasugaras és lézernyomtatók.

Ide tartoznak a tintasugaras nyomtatók és többfunkciós berendezések, a lakossági lézernyomtatók.

Ezen termékek javításával kapcsolatban:

  • Forduljon a www.onlinenyomtato.hu/kapcsolat oldalon feltüntetett közvetlen elérhetőségek közül szervízes kollégánkhoz, vagy
  • Hibaelhárítási tanácsadás és telefonos vevőszolgálatunkhoz, a következő telefonszámon: +36/1/700-0029

2. Vállalati lézer- és tintasugaras nyomtatók, lapolvasók, nagyformátumú nyomtatás

Ide tartozik az összes lézernyomtató és többfunkciós készülék - az 1-es pontban megjelölt modelleket leszámítva -, valamint az üzleti tintasugaras nyomtatók. Ide tartoznak továbbá a nagyformátumú nyomtatók is.

Ezen termékek javításával kapcsolatban:

  • Forduljon a www.onlinenyomtato.hu/kapcsolat oldalon feltüntetett közvetlen elérhetőségek közül szervízes kollégánkhoz, vagy
  • Hibaelhárítási tanácsadás és telefonos vevőszolgálatunkhoz, a következő telefonszámon: +36/1/700-0029

Általános információk a hibabejelentésről, technikai segítségnyújtásról és a javításról

Mit tegyen meghibásodás esetén?

1. Mielőtt felkeresné a szervizpartnert, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot telefonos vevőszolgálatunkkal, ahol képzett szakembereink gyorsan eldöntik, hogy az Ön által tapasztalt hiba tényleg a készülék meghibásodásából ered-e, esetleg orvosolható-e egy egyszerű, Ön által is könnyen elvégezhető művelettel, vagy mindenképpen javítás szükséges.

2. Telefonos munkatársaink készséggel segítenek az Ön által legkönnyebben elérhető szerviz kiválasztásában. Nyomtató meghibásodása esetén célszerű, ha a szervizbe néhány, a meghibásodást illusztráló nyomatot is magával visz.

3. A jótállási jegyet feltétlenül vigye magával. Amennyiben az nem áll rendelkezésre (elveszett, sérült), a készülék vásárlását igazoló dokumentum bemutatása szükséges. A termék típusától függően a fenti telefonszámokon munkanapokon 10:00 és 18:00 óra között kérhet segítséget, illetve tehet hibabejelentést.

Miket készítsen elő a hívás előtt, ha technikai segítségre van szüksége?

A készülék termékszáma (P/N): Ez egy hat karakteres azonosító, betűk, számok vegyesen. Például: D5465A.

Egyaránt megtalálható a terméken, annak csomagolásán és a jótállási jegy fejlécében is.

A termék szériaszáma (S/N): Általában 10 karakter, betűk, számok vegyesen. Például: SG759JH145.

Egyaránt megtalálható a terméken, annak csomagolásán és a jótállási jegy fejlécében is.

Letölthető Dokumentum :